Politika ochrany súkromia

section border
 1. DEFINÍCIE

Prevádzovateľ – TAN-VIET INTERNATIONAL S.A. Marco Polo 9 83-031 Łęgowo NIP 5831021906 REGON 190928068

Osobné údaje – všetky informácie o osobe identifikovanej alebo identifikovateľnej založené na jedným alebo viacerych činiteľov špecifických pre jej/jeho fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identititu, vrátane vybavenia IP, údajov týkajúcich sa lokalizácie, online identifikátra a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cooki a inej podobnej technológie.

Politika – táto Politika ochrany súkromia

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,

Webové stránky – webové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom na adrese: www.vifon.co.uk

Používateľ – každá osoba, ktorá navštevuje webové stránky alebo ktorá používa jednu alebo viac služieb alebo funkcií popísaných v Politike.

 

 1. SPRACOVANIE ÚDAJOV Z POHĽADU POUŽÍVANIA STRÁNOK

Z hľadiska používania webových stránok Používateľom, Prevádzkovateľ zhromažďuje údaje, ktoré sú potrebné pre obchodný styk ako aj informácie o činnosti Používateľa na webových stránkach prostredníctvom súborov cookies. Podrobné pravidlá a ciele spracovania osobných údajov zhromaždených počas používania webových stránok Používateľom sú popísané nižšie.

 1. CIELE A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV NA WEBOVÝCH STRÁNKACH PROSTREDNÍCVOM STRÁNOK VIFON.CO.UK.

Osobné údaje všetkých osôb, ktoré používajú Webové stránky (vrátane adresy IP alebo ostatných identifikátorov a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookies alebo iných podobných technológií), ktorí nie sú registrovanými Používateľmi (napr. osoby, ktoré nemajú profily na Webových stránkach) sú spracovávané Prevádzkovateľom:

aby poskytovať služby pomocou elektronických prostriedkov na ktoré sa vzťahuje spristupňovanie obsahu zhromažďovaného na Webových stránkach, spristupňovanie kontaktných tlačív – mal by to byť prípad, potreba spracovania s cieľom vykonávania zmluvy (Článok 6 (1) bod (b) GDPR) je právnym základom spracovania;

na marketingové ciele Prevádzkovateľa a ostatných subjektov, najmä spojených s prezentáciou behaviorálnej reklamy – pravidla spracovania osobných údajov na marketingové účely je popísaná v sekcii „MARKETING“.

Aktivity Používateľa na Webových stránkach, vrátane osobných údajov, sú registrované v systémových logov (špeciálny počítačový program používaný na uschovávanie chronologických záznamov, ktoré obsahujú informácie ohľadom udalosti a aktivit vzťahujúce sa na systémové informácie používané na posyktovanie služieb Prevádzkovateľom). Informácie zhromaždené v logoch sú spracovavané z hľadiska poskytovania služieb. Prevádzkovateľ spracováva je súčasne najmä na technické ciele, údaje môžu byč dočasne uschovávané a spracovávané s cieľom zaistiť bezpečnosť a príslušné prevádzkovanie systémových informácií o.i. z hľadiska zalohovania, skúšky zmien v systémových informáciach, detekcia nerovnomerností a ochrayn porti zneužitím a útokmi.

KONTAKTNÉ TLAČIVÁ

Prevádzkovateľ zaisťuje možnosť kontaktovať sa prostrdníctvom elektronických kontaktných tlačív. Aby využiť tlačivo, vyžaduje sa zaistenie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na kontaktovanie Používateľa a poskytovanie odpovedi na dotazy. Používateľ môže zaistiť tiež iné údaje, aby boli kontakt a riešenie dotazu ľahšie. Poskytovanie údajov , ktoré sú označené ako povinné je požadované pre odsúhlasnie a riešenie dotazu, a pokiaľ nebude poskytnuté nebude vec riešená. Poskytnutie údajov je dobrovoľné.

Sú spracovávané osobné údaje:

Aby identifikovať odosielajúceho a riešiť jeho dotaz odoslaný odoslaný za prostredníctvom dostupného tlačiva – potreba spracovania s cieľom vykonávania zmluvy (Článok 6 (1) bod (b) GDPR) je právnym základom spracovania;

 

 1. MARKETING

Prevádzkovateľ spacováva osobné údaje aby implementovať marketingobé aktivity, kôré môžu spočívať v:

odosielaní e-mailových oznámení o zaujímavých ponúkach a obsahu, ktoré, v niektórych prípadoch, obsahujú komerčné informácie;

vykonávaní iného druhu aktvit spojených s priamym marketingom tovarov a služieb (odosielanie komerčných informácií pomocou prostriedkov elektronických a telemarketingových aktivít.)

S cieľom implementovať marketingové aktivity, je Prevádzkovateľ zapojený fo profilovania v niektorých prípadoch. Toto znamená, že vďaka automatickému spracovaniu údajov, Prevádzkovateľ posudzuje vybrané faktory týkajúce sa osôb s cieľom analyzovať ich správanie alebo vytvoriť predpoveď pre budúcnosť.

 1. PRIAMY MARKETING

Pokiaľ Používateľ súhlasil s obdržiavaním obchodných informácií prostredníctvom e-mailových správ, správ SMS a ostatných eleketronických prostriedkov, osobné údaje Používateľa budú spracované pre odoslanie takejto informácie.

0právnený záujem Prevádzkovateľa realizovaný vo forme  odosielania obchodnej informácie v medziach súhlasu vydaného Používateľom (priamy marketing) je základom spracovanie údajov. Používateľ má právo podať námietku proti spracovaniu údajov na ciele priameho marketingu, vrátane profilovania. S týmto cieľom, budú údaje uschovávané po dobu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, kým Používateľ nezruší súhlas s obdržiavaním obchodnej informácie.

 1. SOCIÁLNE SIETE

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Používateľov, ktorí navštevujú profily Prevádzkovateľa na sociálnych sietiach (Facebook, YouTUbe, Instagram). Tieto údaje sú spracovávané len s cieľom udržiavania profilu, vrátane cieľa informovať Používateľov o aktivitách Prevádzkovateľ a propagácie rôznych typov udalostí, služieb a výrobkov, ako aj komunikcáie s Používateľmi prostredníctvom funkcií dostupných v sociálnych sieťach. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa (Článok 6 (1) bod (f) GDPR) obsahujúci propagáciu vlastnej značky ako aj vytvorenia a udržiavania spoločnosti spojenej so značkou je právnym základom spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom na tento cieľ.

 1. SÚBORY COOKIES A PODOBNÁ TECHNOLÓGIA

Súbory cookies sú malé textové súbory nainštalované v zariadení Používateľa, ktorý prehliada Webové stránky. Cookies zhromažďujú informácie – uľahčujúc používanie webových stránok – o.i. pamätajúc návštevy Používateľa na Webových stránkach a operácie vykonané Používateľom

 

“WEBSITE” COOKIES

Prevádzkovateľ používa tzv. súbory cookies hlavne na poskytovanie Používateľovi služieb pomocou elektronických prostriedkov a zlepšovanie kvality týchto služieb. Preto Prevádzkovateľ a iné subjekty poskytujúce analytické a štatistické služby v prospech ktorých sa používajú cookies, uchovávajú informácie alebo získavajú prístup k informáciam už zhromaždeným na koncovom telekomunikačnom zariadení Používateľa (počítač, telefón, tablet atď.). Súbory cookies, ktoré sa používajú na účely, ktoré zahŕňajú:

cookies s údajmi zadanými Používateľom (session identifier)po dobu trvania sesie (eng. user input cookies);

autentifikácia cookies používaných na služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu po dobu trvania sesie;

cookies používané na zaisťovanie bezpečnosti napr. používané na odhaľovanie zneužití v rozsahu autentifikácie (eng. user centric security cookies);

multimediálne súbory cookies (napr. flash player cookies) po dobu trvania sesie;

trvalé cookis používané na účely prispůsobenia rozhrania k potrebám Používateěa po dobu trvania sesie alebo o niečo dlhšie;

cookies používané na uchovávanie v pamäti obsahu nákupného vozíka (ang. shopping cart cookies);

cookies používané na sledovanie pohybu na webových stránkach o.i. analýza dát, vrátane Google Analytics cookies (súbory používané spoločnosťou Google na analýzu spôsobu používania Webových stránok Používateľom, vyhotovenie štatistík a správ ohľadom fungovania ebových stránok). Google nepoužíva zhromaždených údajov na identifikáciu Používateľa a nespája tieto informácie s cieľom zapnúť identifikáciu. Podrobné informácie o rozsahu a pravidlách zhromažďovania údajov z hľadiska tejto služby sa nachádzajú na tomto odkaze:         https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

„MARKETINGOVÉ“ COOKIES

Prevádzkovateľ používa tiež cookies na marketingové ciele, okrem iného na posielanie Používateľom behaviorálnej reklamy. S týmto cieľom, Prevádzkovateľ uchováva informácie alebo získava prístup k informáciam , ktoré sú už uchovávané na koncovom telekomunikačnom zariadení (počítač, telefón, tablet, atď.). Použitie súborov cookies a osobných údajov zhromažďovaných za ich prostredníctvom na marketingové ciele, najmä s ohľadom na propagáciu služieb a tovarov tretích strán si vyžaduje súhlas Používateľa. Tento súhlas môže byť udelený na základe príslušných nastavení prehliadača a môže byť zrušený kedykoľvek, najmä vyčistením histórie cookies a deaktiváciou cookies v nastaveniach prehliadača.

 

 1. OBDOBIE SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obdobie spracovávania údajov Prevádzkovateľom závisí od typu poskytovanej služby a cieľa spracovania. Spravidla, údaje sú spracovávané cez obdobie poskytovania služby alebo vykonávania objednávky po dobu stiahnutia súhlasu alebo podania účinnej námietky proti spracovaniu údajov v prípade keď oprávnený záujem Prevádzkovateľa je právnym základom spracovania údajov.

Obdobie spracovania údajov môže byť rozšírená v prípade, keď je spracovanie nevyhnutné na podanie prípadných nárokov alebo obhajobu proti týmto nárokom a po tomto období – len v prípade a v rozsahu v akom vyžadujú toto právne ustanovenia. Po ukončení obdobia spracovávania, údaje sú neodvolateľné a depersonalizované.

 

 1. PRÁVA POUŽÍVATEĽA

Subjekty údajov majú tiež nasledujúce práva:

Právo na informáciu o spracovaní osobných údajov – na tomto základe, osoba, ktorá podáva takúto žiadosť, by mala obdržať od Prevádzkovateľa informáciu ohľadom spracovania osobných údajov, ktorá obsahuje predovšetky všetky účely a právne základy spracovania, rozsah spracovávaných údajov, subjekty, ktoré/ktorým sú osobné údaje poskytované ako aj plánované dátum/lehotu výmazu;

Právo na obdržanie kópií údajov – na tomto základe Prevádzkovateľ poskytuje kópiu spracovaných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá podala takúto žiadosť;

Právo na opravu – na tomto základe, Prevádzkovateľ odstráni prípadné nezrovnalosti alebo chyby v rozsahu spracovaných osobných údajov a doplňuje je alebo aktualizuje pokiaľ sú neúplné alebo zmenené;

Právo na výmaz údajov – na tomto základe je možné žiadať o výmaz údajov, ktorých spracovanie nie je už dlhšie potrebné pre dosiahnutie žiadne cieľa, na ktorý boli zhromažďované;

Právo na obmedzenie sprácovania – na tomto základe, Prevádzkovateľ sa zdrží vykonávania operácií v rozsahu osobných údajov, s výnimkou operácií, s ktorými subjekt údajov súhlasil a zdrží sa zhromažďovania ich, v súlade s prijatými retenčnými pravidlami alebo kým nevypršia dôvody obmedzenia spracovávania (napr. bolo vydané rozhodnutie dozorného orgánu ktorá umožňuje ďalšie spracovávanie) ;

Právo na prenos dát – na tomto základe, v rozsahu v akom sú údaje spracovávané z hľadiska dohodnutej zmluvy alebo poskytnutého súhlasu, poskytne Prevádzkovateľ údaje zadané subjektom údajov vo formáte, ktorý umožňuje počítači odčítanie ich. Je tiež možné požiadať o odoslanie údajov k inej jednotke – avšak so zabezpečením, že existujú technické možnosti v rozsahu zároveň Prevádzkovateľa ako aj druhej jednotky;

Právo podať námietku proti spracovaniu údajov na marketingové účely – subjekt dát môže v ľubovoľnom okamihu namietať proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely, bez nutnosti odôvodnenia takejto námietky;

Právo podať namietku proti iným účelom spracovania údajov – subjekt údajov môže v ľubovoľnom okamihu namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe odôvodneného záujmu Prevádzkovateľa (napr. na analytické alebo štatistické účely alebo vzhľadom na ochranu majetku). Námietka v tomto rozsahu by mala obsahovať odôvodnenie a podliehať posúdeniu Prevádzkovateľom.

Právo zrušiť súhlas – pokiaľ sú údaje spracovávané na základe súhlasu, subjektu údajov má právo odvolať súhlas v ľubovoľnom okamihu, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov pred odvolaním súhlasu;

Právo podať sťažnosť – pokiaľ bude zistené, že spracovanie osobných údajov porušuje ustanovaenia GDPR aj ostatné ustanovenia ohľadom ochrany osobných údajov, a subjekt údajov môže podať sťažnosť k Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Žiadosti ohľadom práv subjektov dát by sa mali odosielať:

písomne na adresu: TAN-VIET INTERNATIONAL S.A. Marco Polo 9 83-031 Łęgowo DIČ 5831021906 IČO 190928068

mailom na adresu: tan-viet@tan-viet.com.pl

 

s informáciou ohľadom toho, aký nárok chce uplatniť osoba, ktorá podáva žiadosť (napr. právo na obdržanie kópií údajov, právo na výmaz údajov, atď.) ;

s informáciou na ktorý postup spracovania sa vzťahuje žiadosť (napr. využívanie výhod určitej služby, činnosť na určitých webových stránkach, obdržiavanie newsletteru obsahujúceho komerčný obsah na zadanú e-mailovú adresu, atď.) ;

s informáciou o tom, aké spracovanie je predemtom podanej žiadosti (napr. spracovanie na marketingové účely, analytické účely, atď.

Pokiaľ Prevádzkovateľ nie je schopný určiť obsah žiadosti alebo identifikovať osobu, ktorá odosiela žiadosť na základe informácie, mal by sa obrátiť na žiadateľa pre dodatočné informácie.

 

 

Odpoveď ohľadom informácie by mala byť odoslaná v lehote mesiaca odo dátumu jej prevzatia. Pokiaľ je nutné predĺžiť túto lehotu, Prevádzkovateľ by mal informovať žiadateľa ohľadom dôvodov takéhoto predĺženia.

Odpoveď by mala byť odoslaná na e-mailovú adresu z ktorej bola odoslaná žiadosť a v prípade žiadostí odoslaných listom – bežnou poštovou službou na adresu zadanú žiadateľom, pokiaľ list neobsahuje informáciu o ochote obdržať odpoveď na e-mailovú adresu (v takomto prípade musí byť zadaná e-mailová adresa).

 

 1. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

S cieľom poskytovania služieb, budú osobné údaje sprístupnené vonkajším subjektom, vrátane určitých dodávateľov/poskytovateľov zodpovedných za prevádzkovanie informačných systémov, justičným orgánom a subjektom prepojeným  Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na sprístupnenie určitých informácií týkajúcich sa Používateľa k vhodným orgánom tretích strán, ktoré predložia žiadosť o poskytnutie takýchto informácií, na základe zákona a v súlade s ustanoveniami platného práva.

 

 1. POSKYTOVANIE ÚDAJOV MIMO EHS

Prevádzkovateľ neposkytne zhromažďované údaje mimo EEA.

 

 1. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vykonáva priebežne analýzu rizika, aby zabezpečiť, že sú osobné údaje spracovávané bezpečným spôsobom, ktorý zaručuje predovšetkým, že len oprávnené osoby majú prístup k údajom a len v rozsahu, v akom toto je nutné z hľadiska úloh, ktoré vykonávajú.

Prevádzkovateľ zabezpečuje, že sú všetky operácie vykonávané na osobných údajoch registrované a vykonávané iba oprávnenými členmi tímu a spolupracovníkmi.

Prevádzkovateľ bude prijímať všetky prostriedky subdodávateľov a ostatných spolupracujúcich jednotiek budú zaručovať, že budú primerané bezpečnostné prostriedy uplatnené v každom prípade, kedy spracovávajú osobné údaje na objednávku Prevádzkovateľa.

 

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE

S Prevádzkovateľom je možné sa kontaktovať rostredníctvom e-mailovej adresy: tan-viet@tan-viet.com.pl

 

 1. ZMENY A DOPLNKY POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

Politika je bežne kontrolovaná a aktualizovaná v prípade potreby.

section border
Slovo je najväčšia porcia rezancová polievka 2018

Náš Svetový Guinessov rekord

K oslavám 55. výročia VIFON-u, spoločnosť pripravila najväčšiu hovädziu povlievku pho s ryžovými rezancami. K vytvoreniu finálneho produktu bolo zapojených 31 členov obsluhy a 52 kuchárova a jedlo bolo servírované takmer 2,000 zamestnancov a hosťov.

Čítaj viac
section border

Vyhľadajte naše výrobky

Close search form