Zásady ochrany osobných údajov

section border

1. DEFINÍCIE

Ovládač – TAN-VIET INTERNATIONAL SA Marco Polo 9 83-031 Łęgowo NIP 5831021906 REGON 190928068

Osobné údaje – všetky informácie o fyzickej osobe identifikovanej alebo identifikovateľnej na základe jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu vrátane vybavenia IP, údajov o polohe, online identifikátora a získaných informácií. pomocou súborov cookie a inej podobnej technológie.

Zásady ochrany osobných údajov.

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 \ t / EC.

Internetová stránka – webová stránka, ktorú vedie prevádzkovateľ na adrese: www.vifon.co.uk

Užívateľ – každá fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku alebo ktorá využíva jednu alebo viac služieb alebo funkcií opísaných v týchto zásadách.

2. SPRACOVANIE ÚDAJOV Z HĽADISKA POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

V súvislosti s používaním Webovej stránky Používateľom Prevádzkovateľ zhromažďuje údaje v rozsahu potrebnom na komerčný kontakt, ako aj informácie o činnosti Užívateľa na Webovej stránke prostredníctvom cookies. Podrobné zásady a účely spracúvania osobných údajov zozbieraných počas používania Webovej stránky Používateľom sú opísané nižšie.

3. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY VIFON.CO.UK

Osobné údaje všetkých osôb, ktoré používajú Internetovú stránku (vrátane IP adresy alebo iných identifikátorov a informácií získaných prostredníctvom cookies alebo iných podobných technológií) a ktoré nie sú zaregistrované Používatelia (tj osoby, ktoré nemajú profily na Webovej stránke) spracováva Prevádzkovateľ:

 • poskytovať služby elektronickými prostriedkami v rozsahu sprístupnenia obsahu zhromažďovaného na Webovej stránke pre používateľov, čím sa sprístupnia kontaktné formuláre – v takom prípade je potrebné spracovať na vykonanie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. GDPR) je právnym základom pre spracovanie;
 • pre marketingové účely Prevádzkovateľa a iných subjektov, najmä v súvislosti s prezentáciou behaviorálnej reklamy, sú v časti „MARKETING“ popísané zásady spracovania osobných údajov na marketingové účely.

Činnosť Užívateľa na Webovej stránke, vrátane ich osobných údajov, je evidovaná v systémových logoch (špeciálny počítačový program používaný na ukladanie chronologického záznamu obsahujúceho informácie o udalostiach a činnostiach týkajúcich sa informačného systému používaného na poskytovanie služieb Prevádzkovateľom). Informácie získané v protokoloch sa spracovávajú s ohľadom na poskytovanie služieb. Prevádzkovateľ ho spracúva aj na technické účely, najmä môže byť dočasne uchovávaný a spracovávaný na zaistenie bezpečnosti a správneho fungovania informačných systémov, napr. Na účely vytvárania záložných kópií, testov zmien v informačných systémoch, zisťovania nezrovnalostí alebo ochrany pred zneužívaním a zneužitím. útoky.

KONTAKTNÉ FORMY

Kontrolór zabezpečuje možnosť kontaktu s elektronickými kontaktnými formulármi. Ak chcete použiť formulár, je povinný poskytnúť osobné údaje potrebné na kontaktovanie používateľa a poskytnutie odpovede na dotaz. Používateľ môže tiež poskytnúť iné údaje, aby sa uľahčil kontakt alebo proces spracovania dotazov. Poskytnutie údajov označených ako povinné je potrebné na prijatie a spracovanie dotazu a ak nie je poskytnuté, vec sa nebude riešiť. Poskytnutie ostatných údajov je dobrovoľné.

Spracúvajú sa osobné údaje:

 • na identifikáciu odosielateľa a na spracovanie jeho dotazov zaslaných prostredníctvom dostupného formulára – nevyhnutnosť na spracovanie zmluvy o poskytnutí služby (článok 6 ods. 1 písm. b) zákona o DPH) je právnym základom na spracovanie;

4. MARKETING

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov na realizáciu marketingových aktivít, ktoré môžu spočívať v:

 • zasielanie e-mailových oznámení o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú komerčné informácie;
 • vykonávanie iného typu činností súvisiacich s priamym marketingom tovarov a služieb (zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami a telemarketingové činnosti).

Na realizáciu marketingových aktivít sa kontrolór v niektorých prípadoch podieľa na profilovaní. To znamená, že vďaka automatickému spracovaniu údajov kontrolór hodnotí vybrané faktory týkajúce sa fyzických osôb, aby analyzoval ich správanie alebo vytvoril prognózu do budúcnosti.

5. PRIAMY MARKETING

Ak Užívateľ udelil svoj súhlas na získanie marketingových informácií prostredníctvom e-mailu, SMS a iných elektronických prostriedkov, osobné údaje Užívateľa sa spracujú na zaslanie takýchto informácií. 
Základom pre spracovanie údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v zasielaní marketingových informácií v medziach súhlasu udeleného užívateľom (priamy marketing). Užívateľ má právo vzniesť námietky proti spracovaniu údajov pre potreby priameho marketingu vrátane profilovania. Na tento účel sa údaje uchovávajú počas trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pokiaľ Užívateľ nenamieta proti získaniu marketingových informácií.

6. SOCIÁLNE MÉDIÁ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľov, ktorí navštevujú profily Prevádzkovateľa v sociálnych médiách (Facebook, YouTube, Instagram). Tieto údaje sa spracúvajú len za účelom vedenia profilu, a to aj za účelom informovania používateľov o činnosti kontrolóra a propagácie rôznych typov udalostí, služieb a produktov, ako aj o komunikácii s užívateľmi prostredníctvom funkcií dostupných v sociálnych médiách. Oprávnený záujem kontrolóra (§ 6 ods. 1 písm. F) zákona o DPH) spočívajúci v podpore vlastnej značky, ako aj v budovaní a údržbe obce spojenej so značkou je právnym základom pre spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom na tento účel. ,

7. SÚBORY COOKIE A ​​PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

Cookies sú malé textové súbory nainštalované v zariadení používateľa, ktorý prehliada webovú stránku. Cookies zhromažďujú informácie, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky – napr. Zapamätaním si návštev používateľa na Webovej stránke a operácií vykonávaných Používateľom.

„WEBOVÁ STRÁNKA“ COOKIES

Prevádzkovateľ používa tzv. Cookies webových stránok najmä na poskytovanie služieb elektronickou cestou a na zlepšenie kvality týchto služieb. Preto kontrolór a iné subjekty poskytujúce analytické a štatistické služby pre svoj prospech používajú cookies, ukladajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám, ktoré sú už uložené v telekomunikačnom koncovom zariadení používateľa (počítač, telefón, tablet atď.). Súbory súborov cookie použité na tento účel zahŕňajú:

 • cookies s údajmi zadanými používateľom (identifikátor relácie) po dobu trvania relácie (angl. user input cookies);
 • overovacie cookies používané pre služby, ktoré vyžadujú overenie počas trvania relácie;
 • cookies používané na zabezpečenie bezpečnosti, napr. na detekciu zneužitia v rámci autentifikácie (angl. user centric security cookies);
 • cookies relácie multimediálneho prehrávača (napr. cookies flash player) počas trvania relácie;
 • trvalé cookies používané na prispôsobenie používateľského rozhrania počas trvania relácie alebo o niečo dlhšie;
 • cookies používané na zapamätanie obsahu nákupného košíka počas trvania relácie (eng. cookies cookies);
 • cookies používané na monitorovanie návštevnosti webových stránok, tj analýzy údajov vrátane súborov cookie služby Google Analytics (ide o súbory, ktoré spoločnosť Google používa na analýzu spôsobu používania webovej stránky používateľom, na zostavovanie štatistík a správ o fungovaní webovej stránky). Spoločnosť Google nepoužíva zhromaždené údaje na identifikáciu používateľa a tieto informácie nekombinuje, aby umožnila identifikáciu. Podrobné informácie o rozsahu a zásadách zhromažďovania údajov vzhľadom na túto službu nájdete na stránke https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

„MARKETING“ COOKIES

Kontrolór používa okrem iného cookies na marketingové účely s cieľom adresovať užívateľovi 
behaviorálnu reklamu. Za týmto účelom riadiaca jednotka ukladá informácie alebo získava prístup k informáciám, ktoré sú už uložené v telekomunikačnom koncovom zariadení používateľa (počítač, telefón, tablet atď.). Používanie cookies a osobných údajov zozbieraných prostredníctvom nich na marketingové účely, najmä v rámci propagácie služieb a tovarov tretích strán, si vyžaduje 
súhlas používateľa. Tento súhlas môže byť daný vhodnou konfiguráciou prehliadača a môže byť kedykoľvek zrušený, najmä vymazaním histórie cookies a deaktiváciou cookies v nastaveniach prehliadača.

8. OBDOBIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba spracovania údajov zo strany kontrolóra závisí od typu poskytovanej služby a účelu spracovania. V zásade sa údaje spracúvajú na obdobie poskytovania služby alebo na obdobie vykonávania objednávky do času odobratia súhlasu alebo predloženia účinnej námietky proti spracovaniu údajov v prípade, keď zákonným záujmom prevádzkovateľa je spracovanie údajov.

Obdobie spracúvania údajov sa môže predĺžiť v prípade, keď je spracovanie potrebné na zistenie a uplatnenie potenciálnych nárokov alebo na obhajobu proti nim a po uplynutí tejto lehoty – len v prípade av rozsahu, v akom to vyžadujú právne predpisy. Po uplynutí doby spracovania sa údaje nezvratne vymažú alebo depersonalizujú.

9. PRÁVA POUŽÍVATEĽA

Dotknuté osoby majú tieto práva:

 • Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov – na základe toho, prevádzkovateľ, ktorý takúto 
  požiadavku predkladá, poskytne prevádzkovateľovi informácie o spracovaní osobných údajov, v prvom rade o účeloch a právnych základoch spracovania, rozsahu disponovaných údajov. subjekty, ktorým sú osobné údaje sprístupnené a plánovaný dátum / lehota ich vymazania;
 • Právo na získanie kópií údajov – na tomto základe prevádzkovateľ poskytne kópiu spracovaných údajov o osobe, ktorá takúto požiadavku predkladá;
 • Právo na opravu – na tomto základe kontrolór odstraňuje prípadné nezrovnalosti alebo chyby pri spracúvaní osobných údajov a dopĺňa ho alebo aktualizuje, ak je neúplný alebo zmenený;
 • Právo na vymazanie údajov – na tomto základe je možné požadovať vymazanie údajov, ktorých spracovanie už nie je potrebné na dosiahnutie akéhokoľvek účelu, na ktorý boli zhromaždené;
 • Právo na obmedzenie spracovania – na tomto základe kontrolór ukončí vykonávanie operácií s osobnými údajmi s výnimkou operácií, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, a prestane ich uchovávať v súlade s prijatými zásadami uchovávania údajov alebo až do dôvodov obmedzenia spracovania údajov. ukončenie (napr. rozhodnutie orgánu dohľadu umožňujúce ďalšie spracovanie údajov);
 • Právo na prenosnosť údajov – na tomto základe v rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú vzhľadom 
  na uzatvorenú zmluvu alebo súhlas, poskytne prevádzkovateľ údaje poskytnuté dotknutou osobou vo formáte, ktorý umožní počítaču čítať ich. Je tiež možné požadovať, aby boli tieto údaje zaslané inému subjektu – za predpokladu, že v rámci tohto rozsahu existujú technické možnosti tak zo strany kontrolóra, ako aj zo strany tohto iného subjektu;
 • Právo namietať proti spracovaniu údajov na marketingové účely – dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely bez toho, aby bola takáto námietka odôvodnená;
 • Právo namietať proti iným účelom spracúvania údajov – dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu kontrolóra (napr. Na analytické alebo štatistické účely alebo na ochranu majetku). Námietka v rámci tohto rozsahu by mala obsahovať odôvodnenie a podlieha hodnoteniu kontrolóra;
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek ju odvolať, ktorá však nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred odňatím tohto súhlasu;
 • Právo podať sťažnosť – ak sa má za to, že spracúvanie osobných údajov porušuje ustanovenia zákona o DPH alebo iné ustanovenia o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb možno predložiť:

 • písomne ​​na adresu: TAN-VIET INTERNATIONAL SA Marco Polo 9 83-031 Łęgowo NIP 5831021906 REGON 190928068
 • e-mailom na adresu: tan-viet@tan-viet.com.pl
 • s informáciami o tom, ktoré právo chce osoba, ktorá podáva petíciu (napr. právo na získanie kópií údajov, právo na vymazanie údajov atď.);
 • s informáciami o tom, na ktorý proces spracovania požiadavky sa vzťahuje (napr. profituje z 
  konkrétnej služby, činnosť na konkrétnej webovej stránke, získanie informačného bulletinu obsahujúceho komerčné informácie na danú e-mailovú adresu atď.);
 • s informáciami o tom, na ktoré účely spracovania sa dopyt vzťahuje (napr. marketingové účely, analytické účely atď.).

Ak prevádzkovateľ nie je schopný určiť obsah žiadosti alebo identifikovať osobu, ktorá podala návrh na základe podaného oznámenia, obráti sa na navrhovateľa na doplňujúce informácie.

Odpoveď na oznámenie sa podá do jedného mesiaca od dátumu jeho prijatia. Ak je potrebné predĺžiť túto lehotu, prevádzkovateľ informuje navrhovateľa o dôvodoch takéhoto predĺženia.

Odpoveď sa poskytne na e-mailovú adresu, na ktorú bola petícia odoslaná, a na petície zaslané listom – obyčajnou poštou na adresu uvedenú predkladateľom petície, ak list neobsahuje informácie o ochote získať spätnú väzbu na e-mail adresa (v takom prípade musí byť uvedená e-mailová adresa).

10. PRÍJEMCOV DÁT

S ohľadom na poskytovanie služieb sa osobné údaje sprístupňujú externým subjektom, najmä dodávateľom / poskytovateľom zodpovedným za prevádzkové informačné systémy, právnickým osobám a subjektom pridruženým k prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejniť konkrétne informácie o Užívateľovi príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré / ktoré predložia žiadosť o poskytnutie takýchto informácií na základe príslušného právneho základu av súlade s ustanoveniami platného zákona.

11. POSKYTOVANIE ÚDAJOV MIMO EHP

Kontrolór neposkytuje zozbierané údaje mimo EHP.

12. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontrolór vykonáva analýzu rizika na súčasnom základe, aby zabezpečil, že osobné údaje spracúva bezpečným spôsobom – v prvom rade, že k údajom majú prístup len oprávnené osoby a iba v rozsahu, v akom sú potrebné. vzhľadom na úlohy, ktoré vykonávajú. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli registrované a vykonávané len oprávnenými zamestnancami a spolupracovníkmi.

Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia, aby aj jeho subdodávatelia a iné spolupracujúce subjekty zaručili, že v každom jednotlivom prípade sa uplatnia vhodné bezpečnostné opatrenia, keď spracúvajú osobné údaje na príkaz prevádzkovateľa.

13. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ovládač je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: tan-viet@tan-viet.com.pl

14. ZMENA A DOPLNENIE POLITIKY SÚKROMIA

Politika sa overuje na aktuálnom základe av prípade potreby aktualizuje.

section border
Slovo je najväčšia porcia rezancová polievka 2018

Guinessov rekord

Spoločnosť, ktorá si pripomenula 55. výročie založenia spoločnosti VIFON, vytvorila najväčšiu porciu hovädzieho mäsa s ryžovou rezancovou polievkou. Na výrobu finálneho produktu, ktorý spotrebovalo takmer 2 000 zamestnancov a hostí, trvalo tím 31 zamestnancov a 52 kuchárov.

Pozrieť viac
section border

Hľadať v našich produktoch

Close search form